info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Проект „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“

22.09.2021 @ 8:00 - 17:00
Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" - град Враца

                  Уважаеми родители и ученици,

СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Приморско  участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;

  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;

  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Дейностите, по които училището участва са:

  • Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

  • Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна
    среда.

  • Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Ръководител на проекта е ст. учител г-жа Катя Кръстева-Танева, преподавател по КМ и ИТ в СУ „Н.Й.Вапцаров“ – Приморско.

Обща информация за проекта.

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Указания-за-работа-по-проект-REACT-EU-29.041

Прил.1 Декларация конфликт на интереси
Прил.2 Приемо-предавателен потокол-техн. средства
Прил.3 Справка придобити ДМА-ДНА
Прил.4 Списък на ПС-техника
Прил.5 Приемо-предавателен протокол-техн. средства Ученик-родители
Прил.6 Приемо-предавателен протокол тех. средства между учебни заведения
Прил.7 Декларация съгласие за провеждане на обучение
Прил.8 Списък на ученици Д2
Прил.9 Заявление декларация за инф. съгласие родител за ученик
Прил.9а Заявление декларация за инф. съгласие ученик пълнолетен
Прил.10 Отчетен доклад ръководител група
Прил.10а Приемо-предавателен протокол за проведено обучение
Прил.11 Учебен план график
Прил.12 Присъствен списък ученици
Прил.13 Таблица микроданни
Прил.14 Сертификат ученик
Прил.15 Заявление декларация за участие в обучение ПС
Прил.16 Присъствен списък ПС
Прил.17 Карта за участие ПС
Прил.18 Сертификат ПС
Прил.19 Анкета образ.медиатори и родители
Прил.20 Заявление Декларация за участие обр. медиатори и родители
Прил.21 Присъствен списък Об. медиатори и родители
Прил.22 Сертификак обр. медиатор родител
Прил.23 Бланка проект React-EU
Прил.24 Карта за проверка на място React-EU

Детайли

Дата:
22.09.2021
Час:
8:00 - 17:00