souvapcarov@abv.bg 0550 3-28-74

Събития и проекти

Latest Past Събития

Занимания по интереси

https://class.mon.bg   Училищна програма за Занимания по интереси за учебната 2022/2023 Утвърдени занимания по интереси  за учебната 2022/2023   С цел проучването на желанията е необходимо попълването на анкетна карта. Анкетна_карта_за_участие_-_Приложение_1 Приложение_2_-_Заявление_от_ръководител Приложение_3_-Декларация_-_информирано_съгласие_от_родител Приложение_4_-Уведомително_писмо_за_изнесени_занимания Приложение_5_-програма Приложение_6_Дневник_на_гупата Приложение_7_-_Инструкция_по_техника_на_безопасност_и_охрана_на_труда Приложение_8_-_Присъствен_списък Приложение_9_-_Отчетен_доклад Учениците ще получат анкетата на хартиен носител в училище Анкетната карта се предава на класния ръководител […]

Проект „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“

                  Уважаеми родители и ученици, СУ „Н.Й.Вапцаров", гр. Приморско  участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска […]

Проект „Подкрепа за успех“

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ Относно: организацията на дейностите по проект „Подкрепа за успех“ през учебната 2020 / 2021 година Файл: Заповед 131