info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Събития и проекти

Latest Past Събития

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Приморско работи по Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“. Чрез проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в училище. Дейностите, по които училището участва са: Дейност 5: […]

Занимания по интереси

https://class.mon.bg   Училищна програма за Занимания по интереси за учебната 2022/2023 Утвърдени занимания по интереси  за учебната 2022/2023   С цел проучването на желанията е необходимо попълването на анкетна карта. Анкетна_карта_за_участие_-_Приложение_1 Приложение_2_-_Заявление_от_ръководител Приложение_3_-Декларация_-_информирано_съгласие_от_родител Приложение_4_-Уведомително_писмо_за_изнесени_занимания Приложение_5_-програма Приложение_6_Дневник_на_гупата Приложение_7_-_Инструкция_по_техника_на_безопасност_и_охрана_на_труда Приложение_8_-_Присъствен_списък Приложение_9_-_Отчетен_доклад Учениците ще получат анкетата на хартиен носител в училище Анкетната карта се предава на класния ръководител […]

Проект „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“

                  Уважаеми родители и ученици, СУ „Н. Й. Вапцаров", гр. Приморско  участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства […]