info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

1-ви април – Международен ден на птиците

Международният ден на птиците се отбелязва по целия свят от 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на редките птици. Това е една от първите природозащитни дати в международния календар от глобални събития, чрез която хората заявяват своята загриженост за опазването и съхранението на дивата природа на планетата ни.

Днес продължаваме да отбелязваме тази дата, за да покажем колко красива и същевременно крехка е природата около нас и колко необходими са нашите грижи, за да я запазим и споделим с нашите деца, подчертават еколозите.

България е една от страните в Европа с най-голямо птиче разнообразие. 70% от всички видове птици в Стария континент могат да се видят и у нас – 409 вида. 26 от тях са световно застрашени. От 38 вида грабливи птици, които населяват Европа, 36 се срещат у нас.

Част от птиците могат да се наблюдават целогодишно, включително и около нас, други са толкова редки за нашата страна, че са виждани от малцина късметлии. По
време на миграция могат да бъдат забелязани дори някои изключително интересни и нетипични за големите градове видове като черен щъркел, пчелояд, малък креслив орел и др. Птиците са индикатор за състоянието на околната среда и за качеството на живот.

Над българското Черноморско крайбрежие минава вторият по значимост миграционен път в Европа – Виа Понтика– една от големите въздушни магистрали на мигриращи птици от цяла Европа.

Край Бургаското езеро гнездят 254 вида птици, 71 от които са включени в Червената книга на България. Особено многобройни са пеликаноподобните, гъскоподобните, щъркелоподобни и чапловите птици. Бургаското езеро е особено важно като място за почивка по време на прелет за къдроглавия и розовия пеликан, малкия корморан. Като мигриращ вид в района е установен и световно застрашеният ливаден дърдавец.

На нашето Черноморие  се намира защитената местност „Пода“, която е мястото с най-много птици на квадратен километър – 269 вида на 1 кв. км.

Днес продължаваме да отбелязваме тази дата, за да покажем колко красива и същевременно крехка е природата около нас и колко необходими са нашите грижи, за да я запазим и споделим с нашите деца, подчертават еколозите.

Теодор Добрев, 3.а клас – нарисувано камъче Бухал

Стефан Танев, 2.б клас – рисунка на Paint

Малките орнитолози от ЦДОУ 1.клас СУ „Н. Й. Вапцаров“ – Приморско и г – жа Живка Жекова отбелязаха 1 април – Международен ден на птиците с красиви рисунки.

Автор: Катя Кръстева – Танева