info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

03.01.2023 @ 8:00 - 30.06.2023 @ 23:30
Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Приморско работи по Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“.

Чрез проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в училище.

Дейностите, по които училището участва са:

Дейност 5: Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта

Поддейност 5.1. Разработване на модели, програми, гъвкави форми на обучение и др. от педагогически специалисти във включените по проекта детски градини и училища, така и тяхното прилагане в процеса на приобщаващото образование на деца и ученици;

 

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 година.

 

Детайли

Начало:
03.01.2023 @ 8:00
Край:
30.06.2023 @ 23:30