info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Занимания по интереси

13.09.2022 @ 0:00
Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

https://class.mon.bg

 

Училищна програма за Занимания по интереси за учебната 2022/2023

Утвърдени занимания по интереси  за учебната 2022/2023

 

С цел проучването на желанията е необходимо попълването на анкетна карта.

Анкетна_карта_за_участие_-_Приложение_1

Приложение_2_-_Заявление_от_ръководител

Приложение_3_-Декларация_-_информирано_съгласие_от_родител

Приложение_4_-Уведомително_писмо_за_изнесени_занимания

Приложение_5_-програма

Приложение_6_Дневник_на_гупата

Приложение_7_-_Инструкция_по_техника_на_безопасност_и_охрана_на_труда

Приложение_8_-_Присъствен_списък

Приложение_9_-_Отчетен_доклад

Учениците ще получат анкетата на хартиен носител в училище

Анкетната карта се предава на класния ръководител до 30.09.2022 г.

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.“. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

Училищата може да организират заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, съвместно с физически лица и с юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с тематичните направления на заниманията по интереси

Допълнителна информация може да получите от Постановление № 289/12.12.2018 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет във връзка с Наредбата за приобщаващото образование и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

 

Формиране и разпределение на бюджета на заниманията по интереси: въпроси и отговори

Заниманията по интереси, финансирани от държавния бюджет: важни срокове и съотношение

Какво предвиждат промените в Наредбата за финансирането?

Детайли

Дата:
13.09.2022
Час:
0:00