info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Приморското училище издига Зелен флаг заедно с еко училища по цял свят

Програма “Екоучилища” е международна програма, която се инициира и ръководи от неправителствени организации, членове на Фондацията за Екологично Образование. Програмата стартира през 1994 година в отговор на предизвикателството за обединение на усилията на младите хора за разрешаване на екологичните проблеми и устойчивото развитие.

Програма „Екоучилища“ предлага да се приложи интегрирана система за екологично управление на училищата, базираща се на подхода ISO 14001/EMAS. Тя насърчава участието на учители и ученици в практически дейности, които водят до намаляване на вредното въздействие над околната среда и консумацията на вода и енергия. Реализираните икономии в значителна степеноблекчават издръжката на училищата и общинските бюджети. Приоритетни теми през първите години след стартирането на програмата са: “Вода”, “Отпадъци”, “Енергия”, “Транспорт”, “Шум”, “Природа и биоразнообразие” и “Здравословен живот в училище”.


Програмата „Екоучилища“ обхваща 7 задължителни елемента, наречени стъпки, които всяко училище и детска градине може да възприеме като методология за работа:

  1. Създаване на Екокомитет.
  2. Екологичен преглед – наблюдение на околната среда и установяване на нейното състояние.
  3. План за действие.
  4. Основните теми и дейностите свързани с тях трябва да включат в учебното съдържание и да бъдат предложени на учениците в часовете по различните учебни програми.
  5. Контрол и оценяване.
  6. Популяризиране на идеите и дейностите чрез средствата за масова информация.
  7. Екокод.

Учебните заведения с най-добри резултати се отличават с престижната награда на Програма „Екоучилища” – „Зелен флаг”.

СУ ”Н. Й. ВАПЦАРОВ”- гр. ПРИМОРСКО е удостоено със СВЕТОВНАТА НАГРАДА „ЗЕЛЕН ФЛАГ“
на Програма „Екоучилища“- проект “Влез в зеления кръг”.

„Благодаря на колегите: ЗЛАТИНА ТОДОРОВА, СИЛВИЯ ИВАНОВА, РАДОСТИНА ЯНЧЕВА,
КАТЯ СЪБЕВА, СТЕФАН СТОЯНОВ, ЦВЕТА ЗАРЕВА И КРАСИМИРА ДОБРЕВА, без чиито усилия и професионален усет това нямаше да се случи!

Благодаря на учениците, които участват в подобен род инициативи! Чудесни сте!“

Мариана Казларова
Директор

Повод за гордост е причисляването ни към Световното семейство на Екоучилищата, в което членуват 20 милиона ученици и 1,4 милиона учители от 59 000 учебни заведения в над 75 страни от цял свят. Поздравления и най-искрени пожелания за едно по-устойчиво и оптимистично бъдеще!

Leave a Reply