info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Tренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето

Проект BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
Осъществяване на тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето

През октомври и ноември нашите ученици имаха привилегията да участват в тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения по проекта, които се проведоха от служители на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Приморско. Обучението бе насочено към формирането на умения и поведение на подрастващите при пожари, бедствия и извънредни ситуации. Учениците от първи до дванадесети клас разшириха своите знания и умения за действия и прилагане на подходящи защитни мерки в случай на необходимост. Чрез лекции-визуализации, практически проигравания и ролеви игри учениците ни вече имат познания и могат да реагират отговорно при различни природни бедствия. Най-вълнуващо за тях бе онагледеното използване на пожарогасител, както и посещението на сградата на районната служба.

Администратор: Катя Кръстева-Танева

Leave a Reply