info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Учителите от СУ „Н. Й. Вапцаров“ – Приморско участваха в изнесено обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование на тема: „Обучение за формиране на умения за ефективно общуване в образователната среда (учители – ученици – родители)

За курса:

Темите в програмата са насочени както към теоретично (академично) разглеждане, така и към практическо изследване и преживяване на трудностите в процеса на междуличностното общуване и взаимодействие. Програмата предлага запознаване с бариери в общуването като изкривяването на информация, предразсъдъците в отношенията, липсата на разбиране за междуличностна дистанция в комуникационния процес. С оглед на постигане на ефективност и безконфликтност в междуличностното общуване програмата поставя акцент върху асертивното поведение и Ненасилствената комуникация, с упражняване на конкретни техники в отправянето и приемането на послания към и от събеседника, бил той родител, ученик или колега

Методи на обучение:

 • лекционен курс;
 • онлайн подготовка – 8 часа работа с материали по темата, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми в практиката и предложения с алтернативни решения;
 • презентация;
 • работа в малки групи;
 • работа по казуси;
 • учене чрез преживяване;
 • брейнсторминг;
 • практически упражнения;
 • интерактивни игри;

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Академична
 • Комуникативна

Обучението се осъществява от Център за професионално обучение ,,Матев Стой“ ЕООД.

„Никога не забравяме това, което научаваме с удоволствие.“ – Алфред Мерсие

Автор на статията: Катя Кръстева-Танева

Leave a Reply