info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Учебници

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ, ПРЕДАВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

І. Редпопредаване и приемане на безплатни учебници и санкции, които се налагат съгласно чл. 2, ал.1 от ПМС №79/13.04.2016 г.

1. Класните ръководители приемат от Директора с приемно-предавателен протокол, комплектите учебници и учебни помагала, съобразно броя на учениците в паралелката, доставените учебници и учебни помагала за началото на учебната година

2. Информират родителите (настойниците) на първата родителска среща, относно реда за получаване и връщане на предоставените за безплатно ползване от училището учебници и учебни помагала по време на учебни занятия и в края на учебната година.

ІІ. Начин на ползване на учебниците за ІІ-VІІ клас:

1.Класните ръководител и са длъжни да спазват постановление №79 от 13.04.2016 г.

2. Учениците са длъжни да полагат грижа за съхраняването на тези учебници – в тях не се пише, рисува, оцветява.

ІІІ. Ред за връщане на учебниците и неизползваните учебни помагала в случай на преместване на ученик в друго училище по време на учебната година.

  1. Преди получаване на удостоверение за преместване ученикът връща учебниците, което се отразява в картона му за отчитане на безплатните учебници.

ІV. Редзавръщаненаучебницитеследприключваненаучебнитезанятиязасъответнатаучебнагодина:

1. Класните ръководители приемат учебниците от учениците, отразяват връщането в картата за отчитане на безплатните учебници на всеки ученик срещу подпис на ученика, родителя /настойника/ и класния ръководител.

2. При установени нередности информират родителите и ръководството на училището.

V. Санкции се налагат съгласно чл. 2, ал. 4 от ПМС №79/13.04.2016 г, ако при връщането на учебник се установи, че е негоден за следваща употреба.

1. В случай, че ученикът не върне учебник или привръщането му се установи, че поради неполагане на грижи от страна на ученика учебникът е негоден за следваща употреба, родителите (настойниците) възстановяват учебника или неговата стойност в училището.

VІ. Условия и реда за съхраняването на учебниците в училището.

1. Отговорникът съхранява получените в училището безплатни учебници и учебни помагала и води за целта необходимата документация /картоните за безплатни учебници, приемно-предавателнитеп ротоколи, договорите, заявките/.

VІІ. Организация за опазване и възстановяване на учебниците за безвъзмездно ползване от учителите

1.Учебници за безвъзмездно ползване от учителите се осигуряват от училището. За ползването, съхранението, отчетността им и тяхното движение отговаря председателят на комисията.

VІІІ. Учителите по предмети се задължават в срок до 10.09.2020 година да подберат учебници с изтекъл срок на годност, които могат да се ползват в училище, с цел „Олекотяване на ученическите раници”

Сваляне на файла