info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Програма за превенция на ранното напускане на училище

П Л А Н

на комисията по превенцията  /закрила на деца в риск/

за учебната 2020/2021 година

І. Цел на комисията

Да оказва съдействие на органите по закрила на деца в риск в случай, че в училището има деца,които са жертви на насилием, и в случаи на кризисна ситуация.

ІІ. Задачи:

1. Предприемане на бързи, адекватни и координирани действия за закрила на дете, жертва на насилие или в риск от насилие.

2. Оказване на морална подкрепа на дете в риск.

3. Определяне на подходящи мерки за предотвратяване на рисковите фактори за детето.

ІІІ. График на дейностите:

1. Създаване на база данни на ученици от училището, които са застрашени от насилие.

                           Срок: постоянен; Отг.: Членове на комисията, класните ръководители

2.Запознаване с отношенията в семейството и индивидуалните рискови фактори  на всяко дете от базата данни.

Срок: постоянен; Отг.: Членове на комисията, класните ръководители

3.Информиране на класните ръководители относно видовете насилие над деца.

Срок: м. Октомври; Отг.: Членове на комисията

4.Провеждане на разговори с учениците във връзка с рисковите фактори застрашаващи тяхното здраве в семейната и извънсемейната среда.

Срок: постоянен; Отг.: Членове на комисията, класните ръководители

5.Провеждане на беседи в ЧК с цел запознаване на учениците рисковите фактори от различни видове насилие и начините да се реагира в рсикови ситуации.

Срок: постоянен; Отг. Класните ръководители

6.Поддържане на връзка с център дирекция”Социално подпомагане”/отдел „Закрила на детето”/ и РУ на МВР              

Срок: постоянен; Отг. Членовете на комисията

7.Съвместна дейност с кметовете на населени места

                                   Срок: постоянен; Отг.: Членове на комисията, класните ръководители

8.Съвместна дейност с кметовете на населени места

                                   Срок: постоянен; Отг.: Членове на комисията, класните ръководители

9. Предприемане на незабавно информиране в случай на инцидент.( „Национална           телефонна линия за деца 116111”)

                                   Срок: постоянен; Отг. Класните ръководители и директора

Сваляне на файла