info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Достъп до обществена информация

Правно основание
Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ)
Нормативи за разходите за предоставяне на достъп до информация и повторно използване на информация от обществения сектор

Характеристика
Едно от основните конституционни права на гражданите, прогласено с разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от Конституцията на Република България, е правото да бъде търсена и получавана информация.

Конституционно признатото право на информация, неговото гарантиране и упражняване получава правна уредба със Закона за достъп до обществена информация.

Съгласно легалната дефиниция, предоставена с текста на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ, обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закон субекти.

Разглежданата услуга цели да укаже реда и условията за предоставяне на достъп до обществена информация.


Работно време: 8:00 – 17:00

Изисквания, процедури, инструкции

  1. Подаването на заявленията за достъп до обществена информация и тяхното регистриране се извършва в канцеларията на училището.
  2. Разглеждането на заявлението, предоставянето или отказа от предоставяне на информация са съгласно ЗДОИ.
  3. Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи, съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в сила от 1 януари 2012 г. според вида на носителя и представяне на платежен документ.

Образци на документи, свързани с предоставянето на достъп до обществена информация:

  1. Заявление за достъп до обществена информация
  2. Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация
  3. Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация на …
  4. Решение за предоставяне на информация

5. Заявление-за-прием-на-бежанци.docx