Седмично разписание за учебната 2018/2019г.

https://souprimorsko.net/документация/графици/седмично-разписа…ната-2018-2019-г/ ‎

Седмично разписание за дейността на Пенка Пенчева – ресурсен учител

https://souprimorsko.net/документация/графици/седмично-разписа…а-дейността-на-п/

Седмично разписание в ГЦОУД групите за първия учебен срок

https://souprimorsko.net/документация/графици/седмично-разисан…гцоуд-групите-пр/ ‎

Дневен режим на институцията

https://souprimorsko.net/документация/графици/дневен-режим-на-институцията/ ‎

График на приравнителните изпити за учебната 2018/2019 г.

https://souprimorsko.net/документация/графици/график-на-прирав…ните-изпити-за-у/

График за провеждане на дейности за обща подкрепа .

https://souprimorsko.net/документация/графици/график-за-провеж…а-дейности-за-об/

График за провеждане на входни нива, контролни и класни работи

https://souprimorsko.net/документация/графици/график-за-провеж…а-входни-нива-ко/

График за провеждане на приравнителни изпити

ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИРАВНИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018г.

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ИНСТИТУЦИЯТА

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВХОДНИ НИВА, КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧАС НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБЩА ПОДКРЕПА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ